31 de gen. 2012

Proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà

Què són les proves d'accés?
La prova s’adreça a les persones que volen accedir a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, però no tenen el títol de graduat en educació secundària.

Per presentar-se a la prova cal haver complert els 17 anys o complir-los durant l’any en què es fa la prova.

Abans de la inscripció, és important informar-se de:

 • els terminis disponibles per fer els tràmits,
 • la documentació que cal presentar i a quin centre,
 • les exempcions que es poden demanar i on s’han de demanar,
 • la manera de sol·licitar una adaptació de la prova, les persones amb necessitats específiques.

Fases del procés

La convocatòria es publica en començar l’any i la prova té lloc durant el mes de maig, abans que comenci la preinscripció als centres de formació professional.

Les fases del procés són les següents:

 • publicació de la convocatòria al DOGC,
 • inscripció i pagament de les taxes (drets d’examen),
 • assignació de centre,
 • presentació de la documentació al centre assignat,
 • publicació de les llistes provisionals de persones admeses i excloses,
 • presentació de reclamacions, si cal,
 • publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses,
 • prova,
 • publicació de la qualificació provisional,
 • revisió de la qualificació, si cal,
 • publicació de la qualificació definitiva,
 • lliurament del certificat.

Lloc de la inscripció

La inscripció s’ha de fer per Internet, des d'aquesta pàgina, i només queda formalitzada quan s’ha fet el pagament de la taxa corresponent als drets d’examen.

Presentació de la documentació

La documentació (l’original i la fotocòpia) s’ha de presentar al centre assignat.

Un cop tancat el termini, es publica la llista provisional de persones admeses i excloses. Les persones que en aquesta llista consten com a excloses perquè no han presentat tota la documentació, poden presentar-la si ho fan abans que es publiqui la llista definitiva.

Descripció de la prova

La prova consta de dos blocs de dues hores. Les matèries de cada bloc són:

 • llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera i ciències socials,
 • matemàtiques, ciències naturals, tecnologia i educació visual i plàstica.

La qualificació de la prova està compresa entre 0 i 10 i es calcula aplicant el barem següent a la qualificació de cada àrea:
 • llengua catalana, 15 %
 • llengua estrangera, 10 %
 • llengua castellana, 15 %
 • ciències socials, 10 %
 • matemàtiques, 25 %
 • tecnologia, 8,33 %
 • ciències naturals, 8,33 %
 • educació visual i plàstica, 8,34 %
A les persones aspirants que obtinguin una qualificació igual o superior a 4 se’ls podrà sumar la puntuació complementària obtinguda a partir de:
 • full de valoració de mèrits (1 punt, com a màxim),
  experiència laboral (0,01 per dia complet treballat, fins a 0,9 punts, com a màxim),
  cursos professionalitzadors (0,01 per cada 20 hores, fins a 0,9 punts, com a màxim),
 • formació feta en un centre autoritzat (20 % de la nota obtinguda sempre que sigui igual o superior a 5),
 • PQPI (25 % de la nota, sempre que estigui compresa entre 5 i 8).
Les persones aspirants que obtinguin una qualificació global inferior a 4 es declararan no aptes i en cap cas se’ls podrà sumar una altra qualificació.

Per més informació clica la imatgePer veure models de proves d'accés clica aquí