18 de set. 2013

SESSIÓ 2. INICI DEL CURS. ELECCIÓ DE DELEGATS
L’institut és una organització democràtica. Això vol dir que tots els estaments –professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, i les famílies de l’alumnat- participen amb veu i vot als òrgans de govern. L’alumnat té tres representants al consell escolar i un delegat/da i un subdelegat/da per a cada grup-classe. És important que quan elegiu aquestes persones que us han de representar ho feu amb criteri i després de pensar bé la vostra opció


 

Decidim qui ha de ser el/la delegat/a del vostre curs: • Fem grups de 3 o 4 persones.
 • Llegiu les situacions conflictives del full i trobeu-ne solucions ràpidament: us heu de concentrar en les qüestions bàsiques de la situació.
  • Una persona del grup llegeix el text explicatiu.
  • Discutiu què faríeu
  • Una persona del grup escriu la solució (3 minuts per a fer-ho)
  • Hi ha 5 situacions, temps total 15 minuts. El vostre tutor/a controlarà el temps.
 • Poseu en comú les solucions de cada situació. A la vegada, el vostre tutor o tutora anirà escrivint a la pissarra com hauria de ser la persona delegada si hagués d’actuar com vosaltres heu definit. ( 30 minuts).

SITUACIONS

Situació 1: 
Un grup d’alumnes està organitzant una votació per escollir algú que els representi, algú comenta que és millor que el càrrec l’ocupi un noi i no una noia.Què faríeu?Per què? 


Situació 2: 
A la classe es produeix un conflicte i cal prendre una decisió important.Hi ha dues postures: uns que creuen que les decisions importants les ha de votar totel grup i uns altres que volen que la decisió la prengui només la persona que els representa.Quina és la vostra opinió?Per què? 


Situació 3: 
A la classe hi ha dos grups rivals. Cada dia es formen més tensions entre ells. Què ha de fer el delegat o la delegada? 


Situació 4: 
S’ha convocat una reunió de delegats i delegades per al dimarts a les 5’30 de la tarda, però la persona que representa el vostre grup, justament aquell dia i en aquella hora, havia quedat amb la seva colla per anar al cinema.Què ha de fer?  


Situació 5: 
Hi ha una reunió amb la coordinadora on assisteix el delegat o la delegada. El grup classe ha proposat unes idees i solucions que el delegat/da no comparteix. Què ha de fer el/la delegat/da? Per què? 

 

 

QUI HA SE SER DELEGAT O DELEGADA? 


Els o les representants de la vostra classe n’han de ser els portaveus i l’enllaç entre el grup i el professorat i la direcció del centre. Com han de ser? Quines funcions tenen exactament? Que hi diu, la llei?

Els delegats han de:

 • Recollir queixes i propostes dels alumnes i fer de portaveu de la classe per transmetre-les a l’estament adequat  (Equip directiu, Consell Escolar, tutor, professors).

 • Solucionar amb el/la tutor/a els problemes del grup. 

 • Impulsar i coordinar les diferents activitats perquè funcionin a nivell de la seva classe

 • Ocupar-se del funcionament de la classe, estat del material, confecció de calendaris d’exàmens, avisar sobre la neteja i l’ordre de la classe,etc.

 • Fer-se responsable del reciclatge del paper de l’aula. 

 • Dirigir les assemblees de classe per debatre temes i qüestions plantejats pel consell de delegats o  pels propis alumnes.

 • Vetllar per l’estalvi energètic ( tancament de llums i finestres).

 • Convocar a través dels representants del Consell Escolar, reunió de la Junta de delegats, quan ho cregui convenient.


Ara que ja heu esbrinat quines són les característiques que ha de tenir una persona per poder ser delegat o delegada toca escollir-la.

1.Cada alumne que es presenti com a candidat per a delegat o delegada, pot fer una petita explicació al grup del perquè creu que pot ser un bon representant de la classe.
2.Anoteu a la pissarra el nom de les persones que s’han presentat ( possibles candidats)
3.Amb l’ajuda del vostre tutor o tutora, organitzeu la votació. Necessitareu una urna,o qualsevol estri que pugui fer aquesta funció, les paperetes segellades, la llista amb els nois i les noies de la classe i formar la mesa. A la mesa ha d’haver el vostre tutor o tutora, un l’alumne/a com a president i un com a secretari/a.
4.Procediu a fer la votació. Recordeu que heu de votar la persona més idònia pel càrrec.
5.Un cop finalitzada la votació es fan el recompte dels vots i es redacta l’acta.


És molt important que les persones elegides per representar el grup-classe siguin responsables i compleixin les seves funcions. L’elecció de delegat/da ha de ser seriosa i s’ha de fer després de reflexionar-hi.